01 พญ.นภิศา บุนนาค.jpg

พญ. นภิศา บุนนาค

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวิทยา
  • • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2564
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2562
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2558

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย,
2564
- สาขารังสีวินิจฉัย, ประเทศไทย,
2562