Dr. Narupat.jpg

นพ. นฤพัชร สวนประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ประสาทวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 16.00-20.00
  • พุธ: 16.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • โรคระบบประสาท
  • • การตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ประสาทวิทยา, สถาบันประสาทวิทยา, ประเทศไทย,
2553
- Peripheral nerve research fellow, Mayo Clinic Rochester, MN, USA,
2557
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2548
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2542

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- Electrodiagnostic Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2564
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย,
2548
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย,
2548