43 Nathicha Setthana.jpg

พญ. ณธิชา เศรษฐ์ธนา

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • กุมารเวชศาสตร์

อนุสาขา

 • กุมารเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์: 07.00-18.30
 • อังคาร: 07.00-18.30
 • พุธ: 07.00-13.00
 • อาทิตย์: 07.00-18.30

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

 • • Pediatrics Critical Care Medicine
 • • Pediatric Respiratory Problem
 • • ECMO in Children
 • • Child Health Supervision
 • • Child Injury
 • • Breastfeeding
 • • Well Child Care and Vaccination
 • • Pediatrics Checkup
 • • Pediatrics Acute Respiratory Distressed and Failure

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellowship) - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2562

แพทย์ชดใช้ทุน (Residency)
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2560

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2556

ใบรับรอง

ประกาศนียบัตรกุมารเวชบำบัดวิกฤต
2562

วุฒิบัตรกุมารเวชกรรม
2560

แพทยศาสตรบัณฑิต
2556