02 พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์.jpg

พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 12.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Gynecologic Oncology
  • • Gynecologic Pathology
  • • Gynecologic Cytology
  • • Cervical Cytology

การศึกษา และผลงาน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- Residency Training, พยาธิวิทยากายวิภาค, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2558
- Fellowship Training, มะเร็งวิทยานรีเวช, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2553
- Residency Training, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2551
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2545

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา, ประเทศไทย
2558 
- อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, ประเทศไทย
2553
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย
2551