พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย์2

พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • วิสัญญีวิทยา

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

คลินิกที่ออกตรวจ

MedPark Hospital

การรักษา และการบริการ

  • • วิสัญญีวิทยา
  • • Pediatric Anesthesia

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Pain Anesthesia, McGill University, Montreal, ประเทศแคนาดา,
2554
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาวิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย,
2551
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2547

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย,
2558
- อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก, ประเทศไทย,
2556
- สาขาวิสัญญีวิทยา, ประเทศไทย,
2551