02 พญ .ณิชา สมหล่อ Med.jpg

พญ. ณิชา สมหล่อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 17.00-20.00
  • เสาร์: 13.00-16.00

การรักษา และการบริการ

  • • Adult Gastroenterology (Nutrition)
  • • โภชนาการคลินิก
  • • อายุรกรรมทั่วไป
  • • โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Adult Gastroenterology (Clinical Nutrition), University of Toronto, Canada,
2561
- อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2556
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2553
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2546

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก, ประเทศไทย,
2556
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย,
2553