พญ นิยตา จิตรภาษย์

พญ. นิยตา จิตรภาษย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวิทยา
  • • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Visiting Fellowship in Musculoskeletal imaging, University of California, San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2557
- Clinical Fellowship, ภาพวินิจฉัยชั้นสูง ,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2554
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2552
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2546

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย,
2554
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย,
2552