Dr.nuntachai.jpg

นพ. นันทชัย สุรวัติเสถียร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จักษุวิทยา

อนุสาขา

  • จักษุวิทยาการผ่าตัดวุ้นน้ำตาและจอประสาทตา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-19.00 (Only week 2,4)
  • อาทิตย์: 13.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Ophthalmology
  • • การผ่าตัดรักษาโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • • จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • • Vitreoretinal Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2564
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาจักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2563
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2557

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย,
2563