01 พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย Oph.jpg

พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จักษุวิทยา

อนุสาขา

  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 09.00-12.00

การรักษา และการบริการ

  • • Ophthalmology
  • • โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก
  • • การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
 - Fellowship training program , กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย,
2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- จักษุวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2543
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2537

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย,
2543