60 Oraluxna Rodanant.jpg

พญ. อรลักษณ์ รอดอนันต์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • วิสัญญีวิทยา

อนุสาขา

คลินิกที่ออกตรวจ

MedPark Hospital

การรักษา และการบริการ

  • • วิสัญญีวิทยา

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน:
- วิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- Postgraduate Training in Anesthesia, Liverpool School of Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2541
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2533

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาวิสัญญีวิทยา, ประเทศไทย,
2536