01  พญ. พัชรี หงษ์สมาทิพย์1.jpg

พญ. พัชรี หงษ์สมาทิพย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวิทยา
  • • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขารังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2558
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2555
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย,
2551

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย,
2558
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย,
2555