Dr.pattama.jpg

พญ. ปัทมา ริมมากุลทรัพย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 09.00-18.00
  • ศุกร์: 09.00-18.00
  • เสาร์: 09.00-13.00 Only Week 1,3,5

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • อายุรกรรมทั่วไป

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2549
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
2542

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย
2549