Peerapong Lueangapapong.jpg

นพ. พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยกรรมประสาท

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 17.00-20.00
  • อาทิตย์: 11.00-13.00

การรักษา และการบริการ

  • • เทคนิคร่วมรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
  • • โรคหลอดเลือดสมอง

การศึกษา และผลงาน

การศีกษาหลังปริญญา (Fellowship) อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2561

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2550

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์
ประเทศไทย
2556