02 Phuphit Feungworawong.jpg

นพ. ภูพิชญ์ เฟื่องวรวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • วิสัญญีวิทยา

อนุสาขา

  • วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท

การรักษา และการบริการ

  • • การดูแลระงับปวดหลังการผ่าตัด
  • • การให้ยาชาเฉพาะส่วน
  • • การปลูกถ่ายไต

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน (Residency) - วิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549

แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
2546

ใบรับรอง

ทุนนักวิจัย สาขาวิสัญญีวิทยา
Harborview Medical Center, University of Washington, Seattle, สหรัฐอเมริกา
2558

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
ประเทศไทย
2551