02 พญ. พิม ตีระจินดา Pmr.jpg

พญ. พิม ตีระจินดา

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

อนุสาขา

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • • การประเมินภาวะกลืนลำบาก

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Visiting researcher in neurological rehabilitation, Tohoku University, ประเทศญี่ปุ่น,
2554
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2551
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2551
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2545

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู , ประเทศไทย,
2551