Doctor

นพ. พงศ์รัตน์ ศิริจินดากุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ

การรักษา และการบริการ

  • • General Surgery
  • • การปลูกถ่ายไต

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
 - Certificate in Hepatobiliary Surgery, School of Medicine Hokkaido University, ประเทศญี่ปุ่น,
2543
- Certificate in Transplant Surgery, Princess Alexandra Hospital, ประเทศออสเตรเลีย,
2542
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2538
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2534

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย,
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,
2538