01 พญ. พอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์1.jpg

พญ. พอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • รังสีวินิจฉัยเต้านม

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวิทยา
  • • รังสีวินิจฉัยเต้านม

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
– สาขารังสีวิทยาตรวจวินิจฉัยเต้านม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2561
แพทย์ประจำบ้าน:
– สาขารังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2559
ปริญญาบัตร:
– แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ประเทศไทย,
2554

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาตรวจวินิจฉัยเต้านม, ประเทศไทย,
2561
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย,
2559