Webพญ. เปรมสุดา.jpg

ผศ.พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 17.00-20.00 only week (2,4)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology
  • • Laryngology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- การรักษากล่องเสียง, St. Michael's Hospital, University of Toronto, ประเทศแคนาดา,
2556
แพทย์ประจำบ้าน:
- โสต ศอ นาสิกวิทยา, ภาควิชาโสต ศอ นาสิก, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2549
ปริญญาบัตร:
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2543

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2549