Dr Rasana.jpg

ทพญ. รศนา บุญเพ็ง

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ทันตกรรมทั่วไป

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 17.00-20.00
  • ศุกร์: 09.00-20.00
  • อาทิตย์: 09.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา และผลงาน

ปริญญาบัตร:
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย,
2560