13923745171905.jpg

ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จิตเวชศาสตร์

อนุสาขา

  • จิตเวชศาสตร์สิ่งเสพติด

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 09.00-12.00 only week (1,3,5)

การรักษา และการบริการ

  • • จิตเวชศาสตร์
  • • จิตเวชศาสตร์สิ่งเสพติด

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
แพทย์ประจำบ้าน - สาขาจิตเวชศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2531
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางคลินิก, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2530
แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
2528

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์การเสพติด
ประเทศไทย
2562
วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์
ประเทศไทย
2531