Dr. Sawinee.jpg

พญ. สาวินี รัชชานนท์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 10.00-20.00
  • อังคาร: 14.00-16.00 (IVF Center), 16.00-20.00 (OB/GYN Center)
  • พุธ: 10.00-16.00
  • ศุกร์: 10.00-15.00 (IVF Center), 15.00-20.00 (OB/GYN Center)
  • อาทิตย์: 12.00-20.00

การรักษา และการบริการ

  • • Obstetrics and Gynecology
  • • Reproductive Endocrinology
  • • Gynecologic Endoscopy

การศึกษา และผลงาน

ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2535
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย,
2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- ประกาศนียบัตร การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, ประเทศไทย,
2561
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2543

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์, ประเทศไทย,
2543
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2539