Dr. Sethasir.jpg

นพ. เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • เวชศาสตร์ป้องกัน

อนุสาขา

  • เวชศาสตร์ทางทะเล
  • อาชีวเวชศาสตร์

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • เวชศาสตร์ป้องกัน
  • • อาชีวเวชศาสตร์
  • • เวชศาสตร์ทางทะเล

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
สถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล กรมแพทย์ทหารเรือ ประเทศไทย 2555

แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2551

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2546

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ปัองกัน เวชศาสตร์การเดินเรือ ประเทศไทย 2555

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ ประเทศไทย 2551