Doctor

นพ. สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์เต้านม

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 17.00-20.00

การรักษา และการบริการ

  • • Breast Surgery
  • • General Surgery

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย,
2559
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2553

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,
2559