01 นพ. ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ1.jpg

นพ. ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวินิจฉัย
  • • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขารังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2559
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2557
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2553

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย,
2559
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย,
2557