พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์

อนุสาขา

  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 17.00-20.00 only week (1,3,5)

คลินิกที่ออกตรวจ

NS 12A General Pediatric

การรักษา และการบริการ

  • • Pediatrics
  • • Pediatrics Infectious Disease

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2557
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2555
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2550

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย,
2557
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย,
2555