02 ทพญ.สุนิสา รัตนวรพันธุ์.jpg

ทพญ. สุนิสา รัตนวรพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 09.00-17.00
  • อาทิตย์: 09.00-17.00

การรักษา และการบริการ

  • • ทันตกรรมทั่วไป
  • • ทันตกรรมประดิษฐ์

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Certificate in The USC Comprehensive Implant Training Program - Thailand 2014 , University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2558
- Certificate in fellowship Training Program, The International Congress of Oral Implantology (ICOI), ประเทศไทย,
2558
ปริญญาบัตร:
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2539

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2543