01 นพ. ศุภชัย เรืองแก้วมณี Obg.jpg

นพ. ศุภชัย เรืองแก้วมณี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

การรักษา และการบริการ

  • • Obstetrics and Gynecology
  • • Gynecologic Oncology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, ประเทศไทย,
2555
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, ประเทศไทย,
2553
ปริญญาบัตร:
- พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย,
2543

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2553