02 Teerakul Jirotmontree.jpg

นพ. ธีรกุล จิโรจน์มนตรี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีรักษามะเร็งวิทยา

อนุสาขา

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น B2 (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Intensity-Modulated Radiotherapy (IMRT)
  • • Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)
  • • Radiation Oncology

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน (Residency)
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2556

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552

ใบรับรอง

วุฒิบัตร รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ประเทศไทย
2558