Dr.tepin .jpg

ทพญ. เทพิน บุญญะพานิชสกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 09.00-17.00
  • อังคาร: 09.00-20.00
  • พุธ: 09.00-17.00
  • พฤหัสบดี: 09.00-17.00
  • อาทิตย์: 09.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ทันตกรรมทั่วไป
  • • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

การศึกษา และผลงาน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2555

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหิดล
2554

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2551

ใบรับรอง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2555

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหิดล
2554