02 Thanaboon Worakijthamrongchai.jpg

นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ประสาทวิทยา

อนุสาขา

  • ประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 16.00-18.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน (Residency)
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
2552

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546

ใบรับรอง

วุฒิบัตร อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
2558

วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา
ประเทศไทย
2552