02 นพ ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์แก้.jpg

นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 15.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

การศึกษา และผลงาน

Visiting Clinical Spine Fellowship in Pediatrics and Adolescent Spinal Deformity
Rady Children’s Hospital and Health Center San Diego, California, สหรัฐอเมริกา
2560

Clinical Orthopaedic Research Fellowship in Minimally Invasive Spine Surgery and Adult Spinal Deformity
Jacobs Medical Center, University of California San Diego, California สหรัฐอเมริกา
2560

Spinal Clinical Training Fellowship 
Okayama University Hospital, Okayama ญี่ปุ่น
2559

การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
2558

แพทย์ประจำบ้าน (Residency) ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
2557

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์
ประเทศไทย

งานวิจัยและงานตีพิมพ์

2015 : Kunakornsawat S, Prasartritha T, Pruttikul P, Piyaskulkaew C, Pluemvitayaporn T, Kittithamvongs P. The Age Significance of Lumbar Disc Extrusion or Sequestration: A Systematic Review of the Literature. International Journal of Orthopaedics 2015; 421-426

2016 ; Kunakornsawat S, Pluemvitayaporn T, Pruttikul P, Punpichet S, Piyaskulkaew C, Arirachakaran A, Kongtharvonskul I.A New Method for Measurement of Occipitocervical Angle by Occiput C3 Angle. Eur J Orthop Surg Traumatol. Nov2016, 27(8):1051-1056

2017 ; Kunakornsawat S, Tungsiripat R, Putthiwara D, Piyaskulkaew C, Pluemvitayaporn T, Pruttikul P, Kittithamvongs P. Postoperative Kinetics of C-Reactive Protein and Erythrocyte Sediment Rate in One-, Two-, and Multilevel Posterior Spinal Decompressions and Instrumentations. Global Spine Journal 2017: Volume 20: 1-4

2017 ; Kunakornsawat S, Popan N, Piyaskulkaew C, Pluemvitayaporn T, Pruttikul P, Kittithamvongs P. Prevalence of Idiopathic Scoliosis in Thai Female Students Aged 11-13 Years. JMed Assoc Thai 2017: 55-60

2017 ; Piyaskulkaew C, Kunakornsawat S, Manoprasert A, Pruttikul P, Pluemvitayaporn T. Chylous Leakage in Chance Fracture: Case Report. Journal of the Department of Medical Services 2017: Volume 3: 106-109

2017 ; Pluemvitayaporn T, Kunakornsawat S, Piyaskulkaew C, Pruttikul P, Pongpinyopap W. Metastatic Basal Cell Adenocarcinoma of Submandibular Gland to the Spine: An Extremely Rare Condition. A Case Report. World Neurosurg 2017 Dec;108:989.e9 989.e14

2017 ; Pluemvitayaporn T, Piyaskulkaew C, Kunakornsawat S, Pruttikul P. Primary Leiomyosarcoma of the Spine Treated with Total En Bloc Spondylectomy: the First Case in Thailand – A Case Report and Literature Review. J Spine Surg. 2017 Dec;3(4):707-714

2018 ; Pluemvitayaporn T, Jindahra S, Pongpinyopap W, Kunakornsawat S, Thiranon C, Singhatanadgige W, Uthaipaisanwong A. Concomitant mycotic abdominal aortic aneurysm and lumbar tuberculous spondylitis with cauda equina syndrome: a rare condition – a case report and literature review. Spinal Cord Series and Cases 2018.4:13

2018 ; Kunakornsawat S, Letho, Pluemvitayaporn T, Pruttikul P, Piyaskulkaew C, Wasinpongwanich K, Kittithamvongs P. Variation of C1 spinolaminar line and prevalence of C1 stenosis in normal population. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018 Mar 3.