01  พญ.ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

พญ. ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จักษุวิทยา

อนุสาขา

  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 16.00-19.00
  • ศุกร์: 13.00-18.00
  • อาทิตย์: 08.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาต้อหิน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2566

แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2563

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 2555

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ประเทศไทย 2563