Dr Vannakorn Pruksakorn.jpg

ผศ.(พิเศษ) พญ. วรรณกรณ์ พฤกษากร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จักษุวิทยา

อนุสาขา

  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 08.30-10.30 (Only Week 2,4)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • โรคของระบบต่อมน้ำตาและทางเดินน้ำตา
  • • โรคของเปลือกตา
  • • โรคของเบ้าตา
  • • ภาวะไทรอยด์ทางตา

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา หน่วยจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2555

แพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554

แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548

ใบรับรอง

ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ประเทศไทย
2555

วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาจักษุวิทยา ประเทศไทย
2554

แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548

 

การอบรมทางการแพทย์

Visitor in oculoplastic and reconstructive surgery unit,
Samsung medical center, Seoul Korea
2016

Visiting scholar in oculoplastic and reconstructive surgery unit,
UCSF, USA
2016