Dr.voravut.jpg

นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

อนุสาขา

  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 15.00-18.00 only week (1,3)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  • • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ประกาศนียบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ประเทศไทย,
2560
- Research and Clinical Cardiac Electrophysiology Fellowship , University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2557
- Certified Advanced Clinical Electrophysiology, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka, ประเทศญี่ปุ่น,
2555
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย,
2553
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย,
2551
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2545

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย,
2553
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย,
2551