พญ. วลัยลักษณ์ มีประถม

พญ. วลัยลักษณ์ มีประถม

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

อนุสาขา

  • ตจพยาธิวิทยา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 16.00-20.00
  • อาทิตย์: 16.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวช่าญเฉพาะทางสาขาเส้นผมและการปลูกถ่ายเส้นผม, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2565
- ประกาศนียบัตรสาขาตจศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2555
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาตจวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2551
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2544
 
 

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย,
2551