02 Warawut Sukkasem.jpg

ผศ.นพ. วราวุฒิ สุขเกษม

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวิทยาโรคทรวงอก
  • • รังสีวิทยาโรคมะเร็ง
  • • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • • เครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  • • อัลตร้าซาวนด์

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) - รังสีวิทยาหัวใจและทรวงอก
University of Washington School of Medicine, Seattle, WA, สหรัฐอเมริกา
2556

แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (Fellowship) - อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2554

แพทย์ประจำบ้าน (Residency) - รังสีวิทยาวินิจฉัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2552

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2548

ใบรับรอง

อนุสาขารังสีวิทยาหัวใจและทรวงอก
สหรัฐอเมริกา
2556

วุฒิบัตร อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ประเทศไทย
2554

วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย
ประเทศไทย
2552