01 พญ.วศินี พนมเสริฐ.jpg

พญ. วศินี พนมเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • รังสีวินิจฉัยเต้านม

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวินิจฉัย
  • • รังสีวินิจฉัยเต้านม

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขารังสีวิทยาตรวจวินิจฉัยเต้านม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2561
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2556
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2549

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาตรวจวินิจฉัยเต้านม, ประเทศไทย,
2561
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย,
2556