. วิศรุต 1.jpg

นพ. วิศรุต สามัคคีธรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 09.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology
  • • Facial Plastic and Reconstructive Surgery
  • • Head and Neck Cancer

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2562
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย,
2558
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย,  
2554

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, ประเทศไทย,
2562
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2558