02 Yongyut Kongthanarat.jpg

นพ. ยงยุทธ คงธนารัตน์

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์: 08.00-16.00
 • อังคาร: 08.00-16.00
 • พุธ: 08.00-16.00
 • พฤหัสบดี: 08.00-16.00
 • ศุกร์: 08.00-16.00

การรักษา และการบริการ

 • • Radiation Oncology
 • • Breast Cancer
 • • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • • Intensity-Modulated Radiotherapy (IMRT)
 • • Image-Guided Radiotherapy (IGRT)
 • • Stereotactic Radiotherapy (SRT)
 • • Stereotactic Radiosurgery (SRS)

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน (Residency)
โรงพยาบาลราชวิถี
2522

แพทย์ประจำบ้าน (Residency)
โรงพยาบาลรามาธิบดี
2520

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2518

ใบรับรอง

วุฒิบัตร รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประเทศไทย 2522