Dr. Yuwadee

พญ. ยุวดี ทองเชื่อม

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • ประสาทวิทยา

อนุสาขา

 • โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์: 08.00-16.00
 • อังคาร: 10.00-20.00
 • พุธ: 08.00-16.00
 • พฤหัสบดี: 08.00-16.00
 • อาทิตย์: 08.00-14.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

 • • โรคพาร์กินสัน
 • • พาร์กินสัน
 • • การรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีอาการซับซ้อนด้วยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก และการใช้ยาฉีด
 • • พาร์กินโซนิซึ่ม หรือกลุ่มโรคพาร์กินสันเทียม
 • • การฉีด Botulinum Toxin
 • • การฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท

การศึกษา และผลงาน

เเพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคพาร์กินสัน เเละความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว
ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562

แพทย์ประจำบ้าน ประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

เเพทยศาสตร์บัณฑิต คณะเเพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554

 

ใบรับรอง

 • วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา ประเทศไทย 2560