Dr. Aree.jpg

ศ.นพ. อารี ตนาวลี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์: 15.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • • Arthroplasty

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Certificate in Knee Reconstruction and Minimally Invasive Arthoplasty, Institute for Advanced Orthopedic Study, Robert-Wood Johnson Medical School, New Brunswick, NJ , ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2545
- Certificate in Knee Reconstruction, Insall-Scott-Kelly Institute for Orthopedics and Sports Medicine, Beth Isarel Medical Center, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2541
- Certificate in Adult Hip and Knee Reconstruction, Baylor College of Medicine Houston, TX, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2539
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2535
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2529

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย,
2535