Doctor

ศ.นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ