ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยแพทย์ ประจำศูนย์ผู้มีบุตรยาก

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยแพทย์ ประจำศูนย์ผู้มีบุตรยาก

แชร์
ความรับผิดชอบ
  • ช่วยปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยนอก รวมถึงการช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยหรือทำหัตถการที่พบบ่อยในหน่วยงานได้ด้วยตนเอง ต้อนรับ ลงทะเบียน จัดเตรียมเวชระเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลการบริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการตามมาตรฐานการบริการที่ดี ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเพียงพอ และความพร้อมใช้งานของสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือและของใช้ต่างๆภายในแผนก จัดทำข้อมูลสถิติ ตัวชี้วัด และรายงานของหน่วยงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่พี่เลี้ยง นิเทศงาน ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ช่วยแพทย์ใหม่ได้
  • เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและการช่วยแพทย์ในการทำ Treatment/การทำหัตถการที่มีความเสี่ยงต่างๆได้
  • ตรวจเช็คความครบถ้วน ,ความพร้อมใช้ของ เครื่องมือตรวจในแผนกได้แก่เครื่องวัดความดัน
  • ตรวจเช็ค เวชภัณฑ์ (Floor Stock) อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในหน่วยงาน ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
คุณสมบัติ
  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล / ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS-Word / Excel / PowerPoint

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์