พยาบาลประสานงาน บริหารงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

พยาบาลประสานงาน บริหารงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

แชร์
ความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ญาติ และลูกค้าทั่วไป ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ในด้านการเข้าถึงการบริการทางการรักษา โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล ให้ข้อมูลเพื่อการเตรียมการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน
  • เป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลทางการแพทย์ การทำนัดหมาย การยกเลิกนัด การเลื่อนนัด การให้ข้อมูลที่จำเป็นทางการบริการทางการแพทย์ การแนะนำการบริการโปรโมชั่นต่างๆ
  • เป็นที่ปรึกษา ดูแล สอนงาน สอนคำศัพท์ทางการแพทย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในทีม  ประสานงานกับแพทย์ พยาบาล และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ญาติ และลูกค้าทั่วไป ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลวิชาชีพและจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งพยาบาล Contact Center อย่างน้อย 2 - 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระบบข้อมูลโรงพยาบาล สามารถใช้ Microsoft Office รวมถึงระบบ Contact Center และระบบ CRM ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี การพูด การฟัง และการเขียน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและจัดลำดับความสำคัญของงานได้

เผยแพร่เมื่อ: 20 มี.ค. 2024

แชร์