เจ้าหน้าที่บริหารการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่บริหารการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

แชร์
ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วย ญาติ และลูกค้าทั่วไป ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 • ให้เข้าถึงการบริการ ด้านการนัดหมายล่วงหน้า การยกเลิกนัด การเลื่อนนัด การให้ข้อมูลที่จำเป็นทางการบริการทางการแพทย์ การแนะนำการบริการโปรโมชั่นต่างๆ
 • ประสานงานกับแพทย์ พยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่กําหนด
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ด้าน Contact Center อย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Telephony system, Contact Center system หรือ  CRM system.
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยเฉพาะการพูด การฟัง และการเขียน
 • มีทักษะในด้านการพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • สามารถทำงานเป็นกะและวันหยุดสุดสัปดาห์ได้

เผยแพร่เมื่อ: 07 มี.ค. 2024

แชร์