พนักงานขับรถฉุกเฉิน (Ambulance Driver)

พนักงานขับรถฉุกเฉิน (Ambulance Driver)

แชร์
ความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล ดูแลรถ และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในรถฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า)
  • มีประสบการณ์ขับรถ Ambulance อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถประเภท 2
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง(EMT)
  • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติดีต่องานบริการ

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์