เลขานุการประจำคลินิก(Clinic Secretary)

เลขานุการประจำคลินิก(Clinic Secretary)

แชร์
ความรับผิดชอบ
  • เป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล ให้การช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยและเตรียมความพร้อมของอปุกรณ์และสถานที่ ภายใต้ความควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ
  • ให้บริการต้อนรับผ้ปู่วย ญาติ ผู้มาติดตอ่ รวมทั้งแพทย์ รวมทั้งการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
  • ัดการงานด้านเอกสารและธุรการของแผนกฯ จัดเก็บเอกสาร ข้อมลูให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้งานเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ เป็น ระเบียบ
คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการหรือเลขานุการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าใจงานบริการ
  • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติดีต่องานบริการ 
  • ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • กรณีมีความสามารถด้านภาษาจะมีค่าตอบแทนพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์