ผู้ประสานงานการเงิน

ผู้ประสานงานการเงิน

แชร์
ความรับผิดชอบ
  • ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อควบคุมการคิดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามการันตี
  • ตรวจสอบความคุ้มครองตามการันตีและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ IPD Patient Finance ให้ปิดบิลให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ประสานงานกับสถานฑูตเพื่อวางบิลให้ถูกต้องและรวดเร็ว
คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี ด้านการประสานงานกับหลายๆหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
  • ทักษะด้านการสื่อสารที่ดีทั้งกับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ชอบทำงานเป็นทีม และมีใจรักงานบริการ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอ่าน และ การเขียน

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์