Pharmacist (เภสัชกร)

Pharmacist (เภสัชกร)

แชร์
ความรับผิดชอบ
 • จัดและจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์
 • ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ดูแลการใช้ยาให้เหมาะสมกับสภาวะผู้ป่วย
 • ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาล
 • เข้าร่วมแผนการรักษาผู้ป่วยในทีมสหวิชาชีพ
 • ทำงานในหน่วยผสมยาปราศจากเชื้อ เตรียมยาที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย เตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ผสมยาฉีดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (สามารถเลือกได้)
 • กำกับดูแลความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบยา
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี TOEIC score > 600 (สามารถสอบหรือส่งคะแนนตามทีหลังได้)
 • มีใจรักงานบริการ มองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 • มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานได้ในสภาวะที่มีความกดดัน
 • สามารถปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเภสัชกรโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์