ผู้ช่วยพยาบาล OPD

ผู้ช่วยพยาบาล OPD

แชร์
ความรับผิดชอบ
 • ให้การบริการผู้ป่วยนอก เช่น การวัดอุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิต เตรียมอปุกรณ์ สถานที่ให้ พร้อมสรับการบริการ เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องทดลองและบันทึกรายงานภายใต้การความควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงดูแลเวชภัณฑ์ภายในแผนกให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติ
 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ประสบการณ์ทำงานการดูแลผู้ป่วยนอก อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าใจงานบริการ
 • สามารกทำงานตามตารางเวร
 • มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • กรณีมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
สวัสดิการ
 • ค่ารักษาพยาบาล IPD/OPD
 • ชุด Uniform
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หอพักพนักงาน

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์